• CZ
  • SK

Nový zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

 01. 08. 2023

Dňa 1. augusta 2024 nadobudne účinnosť nový zákon č. 281/2023 Z.z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon je výsledkom transpozície smernice 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a smernice Rady 87/357/EHS o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov.

Nový zákon má za cieľ upraviť všeobecnú bezpečnosť výrobkov, zodpovednosti hospodárskych subjektov v distribučnom reťazci a pôsobnosť orgánov dohľadu nad trhom. Taktiež sa stanovujú definície a povinnosti výrobcov, splnomocnených zástupcov, distribútorov, dovozcov a ďalších hospodárskych subjektov.

Podľa nového zákona majú obchodníci a distribútori povinnosť označovať výrobky, zaručiť ich bezpečnosť a niesť zodpovednosť za porušenie povinností. Orgánom dohľadu nad trhom je upravená Slovenská obchodná inšpekcia.

Samotný zákon tiež ukladá sankcie hospodárskym subjektom, ktoré porušia povinnosti v oblasti všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Pri porušení povinností sa budú uplatňovať prechodné ustanovenia, ktoré upravia konanie o uložení sankcie.

Je tiež dôležité zmieniť, že nový zákon berie do úvahy Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 a smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828, ktoré dopĺňajú ustanovenia zákonov týkajúce sa hodnotenia rizík výrobkov a povinností prevádzkovateľov online obchodov.

Ďalšie významné novinky zahŕňajú zlepšenie postupov stiahnutia výrobkov od používateľov a zavedenie práva spotrebiteľov podať sťažnosť alebo kolektívnu žalobu. Bezpečnostné informácie o výrobkoch a ich opravách musia byť dostupné v súvislosti s jazykom a zrozumiteľnosťou. Systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch sa taktiež modernizuje.

Tieto nové opatrenia majú za cieľ zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti výrobkov na trhu a zaručiť ochranu spotrebiteľov v súlade s európskymi smernicami.

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?