Prohlášení o ochraně osobních údajů ve správě EDIZone

Správcem informačního portálu EDIZone je společnost GRiT, s.r.o. 

Společnost GRiT, s.r.o. se sídlem Brno, Kopečná 10, PSČ 602 00, která je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 6560, kontaktní e-mailová adresa info(z)grit.cz (dále také jen „společnost“), poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s platnými právními předpisy. Společnost je správcem a zpracovatelem osobních údajů.

Tímto dokumentem poskytujeme zákazníkům informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

Prohlašujeme, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dále se zaměřujeme na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak i automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Společnost ručí za nakládání s osobními údaji pouze ve svých produktech a službách.

Pro zajištění ochrany osobních údajů užívá Společnost služeb specializované právní kanceláře a certifikovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, člena Komory pro ochranu osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že ke dni publikace těchto zásad nejsou závazně stanovena kritéria pro akreditaci subjektů oprávněných vydávat osvědčení dobré praxe při ochraně osobních údajů ani kritéria, která by umožňovala certifikovat soulad postupů Společnosti se shora uvedenými právními předpisy, Společnost prohlašuje, že veškeré interní procesy probíhající v Společnosti jsou v souladu se shora uvedenými předpisy. Právní předpisy nevyžadují a v době publikace těchto zásad ani neumožňují získání právně platné certifikace souladu se shora uvedenými právními předpisy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Naplnění práv subjektů údajů ve smyslu kapitoly III. GDPR

Společnost prohlašuje, že umožňuje subjektu údajů nebo jím pověřené třetí osobě nebo správci osobních údajů, aby splnil požadavky, které jsou stanoveny GDPR ve vztahu k subjektům údajů a k naplnění práv subjektů údajů ve smyslu kapitoly III. GDPR, spočívající v možnosti:

  1. splnění práva na informace pro subjekt údajů;
  2. splnění práva na přístup pro subjekt údajů;
  3. splnění práva na opravu;
  4. splnění práva na výmaz;
  5. splnění práva na omezení zpracování;
  6. splnění oznamovací povinnosti;
  7. splnění práva na přenositelnost údajů;
  8. splnění práva vznést námitku;
  9. práva subjektů údajů vyplývající z automatizovaného rozhodování nebo profilování;
  10. splnění dalších práv subjektů údajů ve smyslu GDPR.

Kontaktní místo pro  uplatnění práv subjektu údajů

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený naší organizaci, nás můžete kontaktovat zasláním emailu na gdpr@grit.cz, na tel. čísle: +420 541 212 199, prostřednictvím datové schránky ID: rf36h6, poštou na adrese: Kopečná 10, 602 00 Brno, Česká republika, nebo osobně, v pracovních dnech od 10 do 15 hodin.

Společnost  si vyhrazuje právo identifikovat žadatele způsobem, který věrohodně určí jeho identitu.

Dne 15. května 2018, verze dokumentu 0.01

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?