Typy EDI zpráv a jejich použití

Zprávy jsou seřazeny pod sebou v logické posloupnosti odpovídající obchodnímu procesu. Definice zpráv se zobrazí po kliknutí na jméno zprávy. 

Zprávu zasílá zákazník dodavateli, aby objednal zboží nebo služby v požadovaném množství spolu s případnou specifikací místa a termínu dodání.

Zprávu zasílá dodavatel zákazníkovi jako odpověď na zprávu Objednávka (ORDERS). Významem zprávy ORDRSP je položkové potvrzení, co z objednávky dodavatel dodá, co nedodá, případně co změní.

EDI zpráva, která poskytuje informaci (zpětnou vazbu) o stavu objednávky (ORDERS). 

Zprávu často využívají logističtí provideři k hlášení klientovi, že dodávka byla zpracována. Případně obsahuje specifické doplňující informace jako jsou vratky, poškození či dodání většího/menšího množství zboží.

Zpráva specifikuje podrobnosti o dodávaném zboží podle podmínek dohodnutých mezi kupujícím a dodavatelem. Zpráva by měla být vždy zasílána před fyzickou dodávkou zboží, aby umožnila příjemci získat přesné informace o dodávaném zboží (jeho množství, způsobu balení apod.) a tím mu umožnila včasnou přípravu na fyzickou přejímku zboží.

Obdoba dodacího listu.

Odesílatel zprávy informuje obchodního partnera (často poskytovatele logistických služeb), který spravuje objednávané zboží o požadovaném vyskladnění a dodání zboží konečnému příjemci podle předaných instrukcí. Může být také použita k informování dodavatele kupujícím o požadavku na odeslání (dodání) dříve objednaného zboží. Zpráva umožní v rámci jedné zprávy odesílat instrukce k dodávce zboží i na více míst dodání.

Identifikuje zboží, místa dodání, termíny dodání a také další informace o zúčastněných stranách nebo např. dodací podmínky. 

K identifikaci zboží se používají kódy GTIN nebo označení palety sériovým kódem logistické jednotky SSCC v případě dodávek po paletách. K identifikaci zúčastněných stran se používají globální lokalizační kódy GLN.

Zprávu posílá zákazník zpravidla logistickému providerovi či distribučnímu centru a specifikuje pohyby zboží v rámci konkrétního skladu/distribučního centra. Nemusí se nutně jednat o fyzický přesun zboží, změna proběhne v informačním systému.

V praxi se využívá pro skladové pohyby mezi logickými sklady/skladovými středisky (např. přesun zboží na sklad poničeného zboží). Dále lze zprávu také používat pro tzv. "kitting", což je balení více druhů zboží do výsledného produktu (využívá se často např. ve farmacii).

Zprávu zasílá přepravní firma příjemci zásilky s detaily o jejím dodání. Zprávu je také možno využít jako důkaz o dodání. Jedna zpráva vždy odpovídá jedné zásilce.

Zprávou potvrzuje odběratel dodavateli příjem zboží. Zpráva je zpravidla odpovědí na zprávu DESADV a vztahuje se k jednomu expedičnímu místu dodavatele a jednomu místu dodání. Ve zprávě také mohou být řešeny případné nesrovnalosti v dodávce zboží.

Zprávu zasílá dodavatel odběrateli jako výzvu k zaplacení za zboží či služby. Stejná zpráva může plnit i funkci proforma-faktury, zálohové faktury, dluhopisu nebo dobropisu. Prodávající může fakturovat jednu nebo více transakcí (podle jedné nebo více objednávek). Faktura může obsahovat údaje o platebních podmínkách, podrobnosti o dopravě a další doplňující informace pro celní nebo statistické účely u zahraničních zásilek.

Zprávu zasílá odběratel prodávajícímu pokud se vyskytne v přijaté faktuře nějaká nesrovnalost (nesprávná cena, špatná identifikace zboží, nedodané zboží apod.).

Odběratel touto zprávou oznamuje odmítnutí faktury s chybami nebo její případné přijetí s výhradami a požadavek na opravu chyb. 

Zpráva je využívána, pokud chce organizace vrátit jiné organizaci dodané zboží z určitého specifikovaného důvodu (k opravě, z důvodu poškození apod.) nebo pokud byly zjištěny nesrovnalosti (omylem dodané zboží, zboží s prošlou záruční lhůtou) až po potvrzení příjmu zboží zprávou RECADV a odběratel požaduje výměnu zboží apod.

Odběratel zboží informuje dodavatele o odeslání platby.

Zprávy využívané k výměně informací o firmách/produktech: 

Tato zpráva by měla být první informací, kterou si obchodní partneři vymění při zahájení EDI komunikace. Poskytuje komunikujícím organizacím základní matriční data o partnerské organizaci, jako je GLN, adresa organizace, kontaktní osoby a další data administrativního, obchodního či finančního charakteru. Zpráva je také zasílána při změně výše uvedených údajů.

Zprávu zasílá dodavatel svým zákazníkům. Zpráva je využívána buď jako aktuální katalog či seznam všeho zboží nabízeného dodavatelem nebo jako oznámení o změnách v nabízeném sortimentu zboží. Katalog by měl obsahovat také další logistické, obchodní a cenové informace k jednotlivým uvedeným položkám.

Zpráva slouží k oboustranné komunikace mezi dodavatelem a odběratelem. Obsahuje informace většinou technického charakteru týkající se produktu/ů.

Informační zprávy o změnách stavu produktů v čase

Zpráva umožňuje odběrateli a dodavateli vyměňovat si informace o současných a plánovaných nebo cílových skladových zásobách. Obvykle obsahuje informaci o počátečním stavu, současném stavu, pohybu zásob apod.

Zprávu zasílá odběratel svým dodavatelům. Může obsahovat údaje o prodejích dle prodejních míst s uvedením výrobků, prodaného množství, ceny a propagačních akcí, které lze využívat pro plánování výroby nebo ke statistickým/marketingovým účelům.

Notifikační zprávy

Zprávu zasílá příjemce EDI zpráv jejich odesílateli. Kontrolní zpráva syntakticky potvrzuje nebo zamítá přijatou zprávu nebo funkční skupiny zpráv.

Zprávu zasílá příjemce EDI zpráv jejich odesílateli a informuje v ní o přijetí zprávy do systému. Zpráva nabývá dvou stavů podle výsledku kontroly elektronického podpisu. Pokud se podpis nepodařilo ověřit a kontrola neproběhla v pořádku, pak zpráva není přijata do systému a je zasílána zpráva AUTACK s informací o chybě při podpisu. 

Zprávu zasílá příjemce EDI zpráv jejich odesilateli. Zpráva informuje o úspěšném zpracování nebo chybách při zpracování zpráv aplikací příjemce.

Použité zdroje: GS1 ČR – Systém EAN UCC

Související odkazy:

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?