• CZ
  • SK

Auditní stopa a novelizace zákona o DPH

Novela zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) s platností od 1. 1. 2013 přenáší do české národní legislativy principy vymezené evropskou direktivou 2010/45/EU z 13. 7. 2010. Kromě principu rovného zacházení s papírovým a elektronickým dokumentem přináší také nové formulace pro jednoznačný výklad pravidel fakturace, vystavení a uchování daňových dokladů.

Dopad novely na všechny plátce daně souvisí se změnou dosud zažitých návyků práce s daňovými doklady. Ministerstvo financí předložilo novelu s cílem prosazovat využívání elektronické fakturace, a to poskytnutím svobodné volby při zajišťování věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti dokladu. Úprava má také pomoci ochránit státní pokladnu od daňových úniků při výběru DPH a pomoci k odstranění nedostatků ve spolehlivém prokazování odvedení daňové povinnosti.

Nové pojmy - auditní stopa a kontrolní mechanismus

V souladu s evropskou směrnicí zákon nově uznává povinnost, aby faktury přesně zachycovaly skutečná dodání zboží či poskytnutí služeb, a proto vyžaduje, aby byla zajištěna věrohodnost původu faktur, neporušenost jejich obsahu a jejich čitelnost od okamžiku jejich vystavení do konce doby uchování, a to bez ohledu na to, zda jde o fakturu v listinné nebo elektronické podobě (rovnoprávnost forem fakturace).

Právní předpis se zaměřuje na klíčové vlastnosti daňových dokladů, ale v souladu s principem svobodné volby neuvádí žádné příklady. Novela zákona o DPH zavádí do účetní praxe nové pojmy jako auditní stopa a kontrolní mechanismus.

Auditní stopa (z evropské směrnice doslova "audit trail") znamená spolehlivou vazbu, která jednoznačně zdokumentuje tok zdanitelného plnění od zahájení, zdrojového dokumentu až po ukončení. Jde o propojení různých dokumentů v rámci celého životního cyklu plnění. Auditní stopa je spolehlivá tehdy, pokud  propojení mezi podklady a zpracovaným plněním je snadno sledovatelné. To znamená, pokud auditní stopa obsahuje dostatečně podrobné informace k propojení souvisejících dokumentů, pak je spolehlivá vazba.

Kontrolní mechanismus jsou postupy, kterými osoba povinná k dani vytvořila, provedla a udržuje přiměřenou  míru jistoty, pokud jde o totožnost dodavatele zboží nebo poskytovatele služeb a vystavitele faktury, neměnnost obsahu týkajícího se DPH a čitelnost faktury od okamžiku vystavení do konce doby uchování daňového dokladu.

Související články

Reklama

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?