• CZ
  • SK

Zálohovanie plastových fliaš pozmení identifikáciu v EDI

 22. 11. 2021

Spôsob zálohovania jednorazových obalov na nápoje prejde po novom roku zmenou. Dôležitou súčasťou zmeny, ktorá nastane 1.1.2022, bude samostatné uvádzanie záloh na faktúrach medzi obchodnými partnermi. Nakoľko množstvo spoločností zasiela faktúry elektronicky formou EDI komunikácie, otvára sa dôležitá otázka, ako to technicky realizovať. 

Dobrou správou je, že nie je nutné meniť, resp. dopĺňať, štandardizovanú správu pre EDI faktúru. Združenie GS1 Slovakia pomôže všetkým zúčastneným tým, že pridelí jedinečné čísla GTIN (EAN kódy) na každý druh zálohovacieho poplatku, ktoré budú môcť všetky dotknuté spoločnosti slobodne používať vo svojej EDI komunikácii. Zároveň, ak sa v budúcnosti objavia nové, resp. zmenia existujúce, zálohovacie poplatky, je združenie GS1 Slovakia pripravené na to reagovať.

Vzhľadom na hore uvedené sa budú v EDI komunikácii používať nasledujúce GTIN:

* Obal, ktorý nespĺňa požiadavky stanovené v Prílohe č. 2 k zmluve so Správcom zálohového systému (Technická príručka a manuál na označovanie), ale Správca napriek tejto skutočnosti povolí ich registráciu v zálohovom systéme; je to obal, za ktorý platí výrobca príplatok (poplatok nad rámec základného poplatku).

Tieto GTIN čísla (EAN kódy) sa budú používať ako samostatné položky na EDI faktúre, resp. dodacom liste, a výhradne pre účely EDI komunikácie. Nesmú sa uvádzať na obaloch výrobkov!

Združenie GS1 Slovakia sa rozhodlo adresovať aj starší zákon č. 79/2015 Z. z. – Zákon o odpadoch, ktorý rieši poplatky za opakovane použiteľné obaly. Nakoľko sa jedná o rovnakú problematiku, pridelilo združenie aj ďalšie GTIN, ktoré je možné opäť použiť výhradne v EDI komunikácii:

Recyklácia týchto obalov ostáva v pôvodnom režime a nijako ich neovplyvňuje nový Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje prichádzajúci do platnosti už od januára 2022!

Zdroj: gs1sk.org

Související články

Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?