Newsletter

Sledujte novinky EdiZone

Úvod > Poradna > Typy EDI zpráv

Typy EDI zpráv a jejich použití

Zprávy jsou seřazeny pod sebou v logické posloupnosti odpovídající obchodnímu procesu. 

ORDERS (Purchase Order) – Objednávka

Zprávu zasílá zákazník dodavateli, aby objednal zboží nebo služby v požadovaném množství spolu s případnou specifikací místa a termínu dodání.

ORDRSP (Order response) – Potvrzení objednávky

Zprávu zasílá dodavatel zákazníkovi jako odpověď na zprávu Objednávka (ORDERS). Významem zprávy ORDRSP je položkové potvrzení, co z objednávky dodavatel dodá, co nedodá, případně co změní.

DESADV (Despatch Advice) – Avízo o odeslání zboží

Zpráva specifikuje podrobnosti o dodávaném zboží podle podmínek dohodnutých mezi kupujícím a dodavatelem. Zpráva by měla být vždy zasílána před fyzickou dodávkou zboží, aby umožnila příjemci získat přesné informace o dodávaném zboží (jeho množství, způsobu balení apod.) a tím mu umožnila včasnou přípravu na fyzickou přejímku zboží. Obdoba dodacího listu.

IFTMAN (Arrival Notice) – Avízo příchodu zásilky

Zprávu zasílá přepravní firma příjemci zásilky s detaily o jejím dodání. Zprávu je také možno využít jako důkaz o dodání. Jedna zpráva vždy odpovídá jedné zásilce.

RECADV (Receiving Advice) – Potvrzení příjmu zboží

Zprávou potvrzuje odběratel dodavateli příjem zboží. Zpráva je zpravidla odpovědí na zprávu DESADV a vztahuje se k jednomu expedičnímu místu dodavatele a jednomu místu dodání. Ve zprávě také mohou být řešeny případné nesrovnalosti v dodávce zboží.

INVOIC (Invoice) – Faktura

Zprávu zasílá dodavatel odběrateli jako výzvu k zaplacení za zboží či služby. Stejná zpráva může plnit i funkci proforma-faktury, zálohové faktury, dluhopisu nebo dobropisu. Prodávající může fakturovat jednu nebo více transakcí (podle jedné nebo více objednávek). Faktura může obsahovat údaje o platebních podmínkách, podrobnosti o dopravě a další doplňující informace pro celní nebo statistické účely u zahraničních zásilek.

COMDIS (Commercial Dispute) – Obchodní námitka

Zprávu zasílá odběratel prodávajícímu pokud se vyskytne v přijaté faktuře nějaká nesrovnalost (nesprávná cena, špatná identifikace zboží, nedodané zboží apod.).
Odběratel touto zprávou oznamuje odmítnutí faktury s chybami nebo její případné přijetí s výhradami a požadavek na opravu chyb. 

RETANN (Announcement For Returns) – Oznámení o vrácení zboží

Zpráva je využívána, pokud chce organizace vrátit jiné organizaci dodané zboží z určitého specifikovaného důvodu (k opravě, z důvodu poškození apod.) nebo pokud byly zjištěny nesrovnalosti (omylem dodané zboží, zboží s prošlou záruční lhůtou) až po potvrzení příjmu zboží zprávou RECADV a odběratel požaduje výměnu zboží apod.

REMADV (Remittance Advice) – Avízo o platbě

Odběratel zboží informuje dodavatele o odeslání platby.

Zprávy využívané k výměně informací o firmách/produktech: 


PARTIN (Party Information) – Informace o organizaci

Tato zpráva by měla být první informací, kterou si obchodní partneři vymění při zahájení EDI komunikace. Poskytuje komunikujícím organizacím základní matriční data o partnerské organizaci, jako je GLN, adresa organizace, kontaktní osoby a další data administrativního, obchodního či finančního charakteru. Zpráva je také zasílána při změně výše uvedených údajů.

PRICAT (Price/Sales Catalogue) – Katalog zboží a cen

Zprávu zasílá dodavatel svým zákazníkům. Zpráva je využívána buď jako aktuální katalog či seznam všeho zboží nabízeného dodavatelem nebo jako oznámení o změnách v nabízeném sortimentu zboží. Katalog by měl obsahovat také další logistické, obchodní a cenové informace k jednotlivým uvedeným položkám.

PRODAT (Product data) – Informace o produktu

Zpráva slouží k oboustranné komunikace mezi dodavatelem a odběratelem. Obsahuje informace většinou technického charakteru týkající se produktu/ů.

Informační zprávy o změnách stavu produktů v čase


INVRPT (Inventory Report) – Přehled zásob

Zpráva umožňuje odběrateli a dodavateli vyměňovat si informace o současných a plánovaných nebo cílových skladových zásobách. Obvykle obsahuje informaci o počátečním stavu, současném stavu, pohybu zásob apod.

SLSRPT (Sales data report mesage) – Přehled prodejů

Zprávu zasílá odběratel svým dodavatelům. Může obsahovat údaje o prodejích dle prodejních míst s uvedením výrobků, prodaného množství, ceny a propagačních akcí, které lze využívat pro plánování výroby nebo ke statistickým/marketingovým účelům.

Notifikační zprávy


CONTRL (Syntax and Service Report) – Kontrolní zpráva

Zprávu zasílá příjemce EDI zpráv jejich odesílateli. Kontrolní zpráva syntakticky potvrzuje nebo zamítá přijatou zprávu nebo funkční skupiny zpráv.

AUTACK (Authorization acknowledgement) - Potvrzení o dešifrování a ověření elektronického podpisu.

Zprávu zasílá příjemce EDI zpráv jejich odesílateli a informuje v ní o přijetí zprávy do systému. Zpráva nabývá dvou stavů podle výsledku kontroly elektronického podpisu. Pokud se podpis nepodařilo ověřit a kontrola neproběhla v pořádku, pak zpráva není přijata do systému a je zasílána zpráva AUTACK s informací o chybě při podpisu. 

APERAK (Application error and acknowledgement message) – Potvrzení o převzetí zprávy aplikací

Zprávu zasílá příjemce EDI zpráv jejich odesilateli. Zpráva informuje o úspěšném zpracování nebo chybách při zpracování zpráv aplikací příjemce.


Použité zdroje:
GS1 ČR – Systém EAN●UCC

Související odkazy:

  • Využití EDI komunikace v obchodních řetězcích
  • Společná řeč EDI komunikace

Twitter

Reklama

 
 
© 2008–2016  Edizone.cz